1. კრედიტი

ეს დოკუმენტი შეიქმნა ეწვია Koh Rong by SEQ Legal.

2. საავტორო უფლებები

X საავტორო უფლებები (გ) ეწვიეთ Koh Rong- ს.

ამ გაფრთხილების შემდეგი დებულებების გათვალისწინებით:

(ა) ჩვენ, ჩვენს ლიცენზორებთან ერთად, საკუთარი ვებსაიტის ყველა საავტორო და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მფლობელობაშია და აკონტროლებს ჩვენს ვებ-გვერდზე; და

(ბ) ჩვენს ვებსაიტზე არსებული ყველა საავტორო და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება და ჩვენი ვებ-გვერდის მასალა დაცულია.

3. საავტორო უფლებების ლიცენზია

თქვენ შეგიძლიათ:

(ა) ჩვენი ვებ-გვერდის ვებ-ბრაუზერის გვერდების ნახვა;

ბ) ჩამოტვირთვის გვერდები ჩვენი ვებსაიტის ვებ-ბრაუზერის ქეშირებისთვის;

გ) ჩვენი ვებ-გვერდის ბეჭდური გვერდები;

დ) აუდიო და ვიდეო ფაილები ჩვენს ვებ-გვერდზე; და

(e) გამოიყენეთ Koh Rong- ის ვებ ბრაუზერით,

ამ დებულების სხვა დებულებების გათვალისწინებით.

გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს შეტყობინება სხვა დებულებებით არის დაშვებული, თქვენ არ უნდა გადმოწეროთ ჩვენი ვებ-გვერდიდან ნებისმიერი მასალა, ან შეინახოთ ასეთი მასალა თქვენს კომპიუტერში.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტი მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ვისაუბროთ Koh Rong- ში, დაგეგმვა და დაჯავშნა თქვენი მოგზაურობისა და ნებისმიერი სხვა სერვისის შესახებ ჩვენს საიტზე და არ უნდა გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტი სხვა მიზნებისთვის.

გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს შეტყობინება არ არის ნებადართული, თქვენ არ უნდა შეცვალოთ ან სხვაგვარად შეცვალოთ ნებისმიერი მასალა ჩვენს საიტზე.

თუ თქვენ არ ფლობენ ან აკონტროლებენ შესაბამის უფლებებს მასალაში, თქვენ არ უნდა:

(ა) ჩვენი ვებ-გვერდისგან (მათ შორის, სხვა ვებ-გვერდზე რეპუბლიკაციის )გან;

(ბ) ჩვენი ვებ-გვერდიდან გაყიდვის, გაქირავებისა თუ ქვე-ლიცენზიის მატერიალური მასალა;

გ) ვებ-გვერდიდან ნებისმიერი მასალა გამოაქვეყნოს საზოგადოებაში;

(დ) ჩვენი ვებ-გვერდიდან კომერციული მიზნისთვის გამოყენებული მასალების გამოყენება; ან

(ე) გადანაწილება მასალა ჩვენი ვებსაიტიდან, შეინახეთ იმ ზომით, რომელიც პირდაპირ არის მოცემული ამ შეტყობინებაში.

4. მისაღები გამოყენება

თქვენ არ უნდა:

(ა) ვებ-გვერდის ნებისმიერი ფორმით გამოყენება ან რაიმე ქმედება, რომელიც იწვევს ან შეიძლება გამოიწვიოს ვებ-გვერდის დაზიანებას ან ვებ-გვერდის შესრულების, ხელმისაწვდომობის ან ხელმისაწვდომობის გაუარესებას;

(b) გამოიყენოს ჩვენი ვებ-გვერდი ნებისმიერი გზით, რომელიც არის უკანონო, უკანონო, თაღლითური ან მავნე, ან რაიმე უკანონო, უკანონო, თაღლითური ან მავნე მიზნის ან საქმიანობის შესახებ;

(გ) გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტი, გამოიყენოს, გამოაქვეყნოს ან გაავრცელოს ნებისმიერი მასალა, რომელიც შედგება (ან დაკავშირებულია) ნებისმიერი spyware, კომპიუტერული ვირუსი, ტროას ცხენი, ჭია, keystroke logger, rootkit ან სხვა მუქარის კომპიუტერული პროგრამა; ან

დ) განახორციელოს ნებისმიერი სისტემატური ან ავტომატური მონაცემთა შეგროვების ღონისძიებები (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე scraping, მონაცემების მოპოვება, მონაცემების მოპოვება და მონაცემთა დამუშავება) ან ჩვენი ვებ-გვერდის შესახებ ჩვენი გამოხატული წერილობითი თანხმობის გარეშე.

5. ბოროტად შეატყობინე

თუ თქვენ გაიგებთ რაიმე უკანონო მასალას ან საქმიანობას ჩვენს ვებგვერდზე, ან რაიმე მასალა ან საქმიანობა, რომელიც არღვევს ამ შენიშვნას, გთხოვთ შეგვატყობინოთ.

თქვენ შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელ.

6. საავტორო უფლებების დაცვა

ჩვენი საავტორო უფლებების დაცვა ძალიან სერიოზულად არის დაცული.

თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ საავტორო მასალებს ამ გამონათქვამში ჩამოთვლილ საავტორო უფლებების დარღვევით იყენებთ, ჩვენ შეგვიძლია მოვიტანოთ სამართალწარმოება, მოითხოვოთ ფულადი სახსრების დაზიანება ან / და აკრძალვა, რომ შეწყვიტოთ ამ მასალების გამოყენება. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაევალოთ სამართლებრივი ხარჯების გადახდა.

7. ნებართვები

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ საავტორო მასალის გამოყენება ჩვენი ვებ-გვერდის მეშვეობით წერილობით ჩვენთვის ელექტრონული ფოსტით.